The Kumarajiva Project Chairman

Dzongsar Khyentse Rinpoche

The Kumarajiva Project Executive Committee

Jennifer Yo, The Kumarajiva Project Executive Director
Cangioli Che, Khyentse Foundation Executive Director
Ivy Ang Strategic Plan Director
Rosalina Hoo Grants Manager
Pilan Chen Finance Manager
Sarah Wilkinson

The Kumarajiva Editorial Committee

Dr. Chin-sung Hsaio
Dr. Kuo-wei Liu
Dr. Ben-sheng Liao
King Chung Lo
Dr. Yuan-Ching Hsu
Dr. Kun-cheng Chang

The Kumarajiva Project Chinese Buddhist Texts Experts

Dr. Min Ding
Dr. Tzu-Feng Han
Dr. Naihuei Hou
Dr. Fu Ling
Dr. Jing-Ya Huang
Dr. Yan-Hong Lin
Dr. Kuan-Hsien Kuo
Dr. Hui-Yan Wang

The Kumarajiva Project Consultants

Khenpo Choying Dorjee
Geshe Tenzin Namdrol
Dr. Yao-ming Tsai
Dr. You-Xin Chen
Dr. Yi-Yan Huang
Dr. Fu-Cheng Zhang